Privacy verklaring

Sambabando is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Sambabando is te bereiken via secretaris@sambabando.nl

Persoonsgegevens die Sambabando verwerkt
Sambabando verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent of lid wil worden van de vereniging en/of omdat u deze gegevens zelf met een specifiek doel aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Sambabando verwerkt:
– Voornaam en / of voorletters en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IBAN-nummer
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie, telefonisch en/of mondeling en die van belang zijn voor het lidmaatschap en/of uit te voeren (verenigings-) activiteiten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Sambabando verwerkt
Sambabando heeft via haar website en/of ledenadministratie niet de intentie bijzondere of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen / verwerken. Als u er desondanks van overtuigd bent dat Sambabando zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld, neem dan contact met ons op via secretaris@sambabando.nl waarna Sambabando deze informatie op verzoek zal verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Sambabando persoonsgegevens verwerkt
Sambabando verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:
Het kunnen bijhouden van een adequate ledenadministratie
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is m.b.t. verenigingsactiviteiten.
Het kunnen bijhouden van een adequate financiële administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sambabando neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een (bestuurs-) lid van Sambabando tussen zit. Sambabando gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Microsoft Office: t.b.v. het bijhouden van de ledenadministratie, het vastleggen van notulen e.d.
Googledrive: teneinde bestuursleden toegang te kunnen geven tot dezelfde bestanden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sambabando bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Sambabando bewaart de eerder genoemde gegevens zo lang als nodig is voor het aanbieden, verwerken of opvolgen van deze doelen. De bewaartermijn eindigt altijd op het moment dat u expliciet verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen. Een uitzondering hierop wordt gemaakt in geval van wettelijke verplichtingen hieromtrent.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sambabando deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van verenigingsactiviteiten of -verplichtingen, of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Daar Sambabando een muziekvereniging is met een maatschappelijke en culturele functie zal het regelmatig voorkomen dat in dit kader foto’s of ander beeldmateriaal gemaakt wordt bij of in verband met muzikale bijeenkomsten. Desbetreffend beeldmateriaal kan in voorkomend geval ook gepubliceerd worden op de website, in (lokale) kranten e.d.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Sambabando gebruikt
Sambabando gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken teneinde persoonsgegevens te verzamelen en/of te verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten aanpassen door Sambabando. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sambabando en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Sambabando een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover Sambabando van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, wijziging of gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@sambabando.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Sambabando u in dat geval een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Sambabando reageert zo snel mogelijk op uw verzoek. Sambabando wil u er tevens op attenderen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe Sambabando persoonsgegevens beveiligt
Sambabando neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@sambabando.nl.